Konsultacje Społeczne

OGŁOSZENIE O KONSULTCJACH SPOŁECZNYCH „Rocznego programu współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”. Nałęczów noclegi zaprasza.

Zgodnie z dyspozycją art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie został przygotowany projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2015 rok”. Opracowywany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi  oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych.

Zapraszamy do konsultacji opracowanego projektu Programu współpracy. Ewentualne propozycje i uwagi prosimy zgłaszać na formularzu zgłaszania opinii na adres poczty elektronicznej:  sekretariat@naleczow.pl lub tradycyjnej: Urząd Miejski w Nałęczowie,
ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów w terminie do 13 października 2014 rok. Formularz można pobrać na stronie internetowej www.naleczow.pl lub Urzędzie Miejskim w Nałęczowie pok. nr 13 w godz. od 730 do 1530.